Em ph?i làm sao dây khi b?n em là ngu?i d?ng tính?

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00353 515 73 20

Em ph?i làm sao dây khi b?n em là ngu?i d?ng tính?Chào các chuyên gia tu v?n c?a trung tâm tham v?n tâm ly Hoàng Nhân!Nam nay em 19 tu?i. T? nh? d?n l?n em luôn du?c ba m? cung chi?u, s?ng yên ?m trong vòng tay c?a gia dình, h?u nhu không ph?i làm vi?c gì tr? vi?c h?c. Trong m?t m?i ngu?i em là m?t cô bé ngoan ngoãn, h?c gi?i, là m?t t?m guong sáng và th?c t? là em dã g?t hái du?c nhi?u thành công trong h?c t?p. Trong m?t b?n bè thì em là m?t cô bé vô tu, trong sáng. Nam v?a qua em dã d?u vào m?t tru?ng d?i h?c l?n. Do t? nh? dã ít ph?i làm vi?c nhà nên em dã g?p không ít khó khan trong cu?c s?ng sinh viên. Hon n?a, do môi tru?ng m?i, ít b?n, vi?c h?c t?p không d?c suôn s? nhu nên em c?m th?y r?t cô don, l? loi. Em l?i không có thói quen tâm s? v?i ba m? nên l?i càng c?m th?y cô don. Nhung t? khi lên d?i h?c em quen thân v?i m?t b?n n? chung t? v?i em. B?n ?y tuy là con gái nhung có v? hoi gi?ng con trai m?t chút. B?n ?y r?t nang d?ng, dá banh hay choi bóng chuy?n d?u gi?i. Em c?m th?y r?t ngu?ng m? b?n ?y. Vì ? chung t? nên chúng em r?t hay g?p nhau và ngày càng tr? nên thân thi?t. Em hay di choi cùng b?n ?y, còn hay v? phòng tr? c?a b?n ?y d? ng? (phòng tr? c?a b?n có nhi?u ngu?i ? và có giu?ng t?ng, m?i ngu?i ? m?t giu?ng, có rèm che). Em r?t m?ng là cu?i cùng dã tìm du?c m?t ngu?i b?n thân. B?n ?y cung t? ra quan tâm, cham sóc em r?t nhi?u. M?i vi?c c? nhu v?y cho d?n tháng 3, nhà b?n ?y g?p nhi?u chuy?n bu?n. Em dã ? bên b?n ?y nhi?u trong th?i gian dó, cùng b?n giúp d? gia dình b?n ?y. B?n ?y t?ng nói v?i em là em th?t là t?t, là ngu?i b?n thân nh?t t? khi lên d?i h?c. Em th?y r?t vui khi nghe nhu v?y. Th?i gian khó khan dó cung trôi qua, nhung b?n ?y l?i tr? nên k? l?. B?n ?y nói là t?t nh?t là em không nên choi v?i b?n ?y n?a và t?t nh?t là chúng ta không nên g?p nhau. Em không bi?t chuy?n gì dã x?y ra c?, c? g?ng nài n? b?n ?y d?ng nghi nhu v?y n?a, nói r?ng em không mu?n xa b?n ?y. Và nh?ng l?i nài n? c?a em dã có k?t qu?, b?n ?y dã ch?u quay l?i choi v?i em nhung gümüşhane escort tính tình có d?i khác. B?n ?y v?n r?t quan tâm, lo l?ng cho em nhung l?i r?t hay gi?n h?n, nhi?u lúc nhu mu?n né tránh em. Chúng em v?n hay di choi và ? bên nhau nhi?u hon. Có m?t l?n b?n ?y nh?n cho em m?t tin “I LOVE YOU”, em cung nh?n l?i là “I LOVE YOU, TOO”. Em nghi t? LOVE dó b?n bè yêu quy nhau thu?ng dùng cho nhau. Nh?ng khi không g?p nhau b?n ?y thu?ng nh?n cho em là”I MISS YOU, VERU MUCH”. R?i m?t hôm khi em v? phòng tr? c?a b?n ?y ng? trua b?n ?y da hôn lên má em. Em không bi?t hành d?ng dó là gì nhung em nghi dó là c? ch? th? hi?n s? yêu quy và cung ch?ng h?i gì nên em ch? cu?i. Có nh?ng lúc b?n ?y nhìn em r?t lâu, nhìn m?t cách ngây d?i. Lúc dó em cung chua hi?u chuy?n gì c?. Nhung sau dó m?i chuy?n dã vu?t quá t?m ki?m soát c?a em. B?n ?y không ch? hôn em mà còn làm nhi?u th? khác, nh?ng vi?c mà ch? con trai làm v?i con gái mà thôi. Lúc này em dã ng? ng? ra b?n ?y là ai, em nghi b?n ?y là Les. Nhung em cung không hi?u n?i mình, t?i sao em l?i cho b?n ?y làm nhu v?y, em cung không gi?i thích n?i. B?n ?y r?t nh? nhàng khi?n cho em có m?t c?m giác r?t l?, c?m giác chua t?ng g?p bao gi?. Nhung em bi?t mình không ph?i ngu?i d?ng tính. Có l?n em dã khóc tru?c m?t b?n ?y. B?n ?y ôm em và nói r?t thuong em, nói s? không l?p l?i chuy?n ?y n?a. Sau dó b?n ?y c? tình xa lánh em. Nhung ch? du?c m?t th?i gian ng?n chúng em l?i g?p nhau, b?n ?y nói nh? em không ch?u n?i. Em cung r?t s? s? m?t b?n ?y, m?t di m?t ch? d?a tinh th?n b?y lâu nay. Và m?i khi chúng em ng? cùng nhau thì l?i x?y ra chuy?n, càng ngày càng ti?n tri?n. B?n ?y bi?t th? là sai. Em cung v?y! Em có c?m giác r?t x?u h? ch? s? ai phát giác ra chuy?n này. Em còn m?t n?i s? to l?n là l? dâu có ngu?i trong phòng b?n ?y bi?t du?c, có quay phim, ch?p hình l?i thì sao. Lúc dó ai cung bi?t và em s? ch?t m?t. Hi?n gi? em th?y m?i ngu?i d?u r?t bình thu?ng. Em cung c? g?ng không g?p b?n, có g?p cung không d? x?y ra chuy?n gì n?a. Nhung escort gümüşhane n?i lo l?ng kia làm em không an, không ng? du?c. N?u m?i ngu?i bi?t chy?n thì em s? không th? s?ng bình thu?ng du?c n?a. Ba m? r?t tin tu?ng và k? v?ng vào em. Tuong lai c?a em s? hoàn toàn s?p d?.Em xin nhà tu v?n tu v?n giúp em. Em dang r?t lo l?ng & không th? t?p trung làm m?t vi?c gì c?.Chào em!Tru?c h?t, thay m?t nh?ng nhà tham v?n c?a trung tâm tham v?n tâm ly Hoàng Nhân, c?m on em dã tin tu?ng và g?i d?n chúng tôi tâm s? c?a mình.Xu hu?ng tính c?m, tình d?c bình thu?ng c?a con ngu?i thu?ng hu?ng d?n ngu?i khác gi?i v?i mình. B?n em dã có nh?ng hành d?ng mà ch? “con trai m?i làm v?i con gái”, c?ng v?i nh?ng khác bi?t ? b? ngoài nhu tính cách m?nh m?, an m?c nhu con trai, thích choi bóng dá và bóng chuy?n… Di?u dó có th? kh?ng d?nh r?ng ngu?i b?n c?a em là ngu?i là d?ng tính…R?t có th? cho d?n th?i th?i di?m tru?c khi g?p em b?n em không nh?n ra mình là m?t Les. S? g?n gui, thân m?t v?i em dã kích thích “con ngu?i” c?a b?n ?y tr?i d?y. Tru?c dây, T? ch?c Y t? th? gi?i (WHO) x?p d?ng tính là m?t trong nh?ng ch?ng b?nh tâm th?n nhung th?c t? không ph?i là nhu v?y. Ngày nay Y h?c nói riêng và con ngu?i nói chung dã có cái nhìn khách quan, dúng d?n hon d?i v?i nh?ng ngu?i d?ng tính. Không ai mong mu?n và vui v? khi phát hi?n ra nh?ng tr?c tr?c trong gi?i tính c?a mình. B?n c?a em cung v?y! Theo nh?ng gì em k? thì b?n ?y dã c? g?ng tìm cách xa lánh em, c? g?ng che d?u d? em không phát hi?n ra con ngu?i th?t c?a b?n ?y d? b?o v? tình b?n vô tu, trong sáng, thu?n khi?t trong em… Không ít ngu?i dã s?c khi nh?n ra s? b?t thu?ng c?a mình v? gi?i tính. H? dã c? g?ng d? mình nhu “ngu?i bình thu?ng”, h? k?t hôn, sinh con d? cái… nhung h? ch? th?c s? h?nh phúc, th?c s? du?c là chính mình khi du?c s?ng v?i ngu?i mình yêu thuong. B?n em dã c? d? không l?p l?i nh?ng hành d?ng b?t thu?ng v?i em nhung nh?ng chuy?n nhu th? du?ng nhu v?n di?n ra. B?n ?y cung c? xa lánh em nhung n?i nh? em khi?n b?n ?y không gümüşhane escort bayan ch?u n?i – n?i nh? c?a m?t ngu?i dang yêu. Em s?c và ch?i v?i vì s? th?t v? ngu?i b?n c?a mình. Ngu?c l?i b?n em cung dau kh? vì nh?ng t?n thuong dã gây ra cho em.Em qu? th?t là m?t cô bé trong sáng. Em c?n ph?i tìm hi?u thêm v? th? gi?i c?a ngu?i d?ng tính d? hi?u hon v? ngu?i b?n c?a mình. M?t ngu?i b?n gái thân bình thu?ng r?t ít hôn ngu?i b?n c?a mình và càng không “nhìn mình m?t cách ngây d?i”. Em dã vô tình dón nh?n t?t c? nh?ng c? ch? yêu thuong t? b?n ?y, t?o di?u ki?n d? b?n ?y th? hi?n tình c?m c?a v?i em. M?c dù em “có m?t c?m giác r?t l?, m?t c?m giác chua g?p trong d?i” nhung em cung dã kh?ng d?nh r?ng em là m?t ngu?i bình thu?ng. Cung không th? trách du?c em khi dã nh?n ra con ngu?i th?t c?a b?n nhung “m?i khi chúng em ng? cùng nhau thì l?i x?y ra chuy?n, càng ngày càng ti?n tri?n”. V?i hai ngu?i Les dó là m?t vi?c bình thu?ng, cùng dáp ?ng nhu c?u tình c?m, tình d?c c?a nhau. Nhung em là m?t cô gái bình thu?ng, n?u ti?p t?c lún sâu hon vào nh?ng tình hu?ng nhu th? thì em s? g?p ph?i nhi?u r?c r?i. Khi m?i chuy?n ch?ng may b? phát hi?n em s? ph?i d?i m?t v?i gia dình và du lu?n xã h?i. B?n thân em dã r?t lo s? v? s? v? l? c?a chuy?n này nhung du?ng nhu em chua có m?t k? ho?ch c? th? cho b?n thân d? tìm ra m?t l?i di cho mình. Dó là ngu?i b?n gái thân duy nh?t c?a em, là ch? d?a tinh th?n cho em trong cu?c s?ng sinh viên xa nhà. Em có nghi r?ng nhi?u khi em dã quá ph? thu?c vào “ch? d?a tinh th?n dó” nên m?t “nó” em luôn trong tr?ng thái hoang mang. Không th? ph? nh?n b?n em là m?t cô bé t?t nhung n?u hai em ti?p t?c g?n gui, thân m?t v?i nhau thì ch? làm cho luong tâm c? hai thêm d?n v?t, b?i em và b?n ?y ? hai th? gi?i khác nhau. B?n ?y thu?c th? gi?i c?a nh?ng ngu?i d?ng tín
h, s?ng trong th? gi?i dó b?n ?y s? tìm du?c ti?ng nói chung c?a mình. Nói nhu th? không có nghia là chúng ta k? th? h?, xa lánh h? mà chúng ta dang c?m thông và t?o di?u ki?n d? h? có môi tru?ng s?ng t?t nh?t. Em hãy làm quen d?n v?i cu?c s?ng t? l?p, h?c cách d?i phó v?i m?i tình hu?ng có th? x?y d?n v?i b?n thân. Em hãy luôn ? bên ngu?i b?n c?a mình, là ch? d?a tinh th?n cho b?n ?y nhung d?ng d? b?n thân mình b? sa ngã vào nh?ng tình hu?ng nhu tru?c kia.

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00353 515 73 20